Verlof aanvragen

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

U heeft de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vakantieverlof, of verlof in verband met speciale omstandigheden.

1 | Vakantieverlof
Het kan gebeuren dat u door uw beroep of dat van uw partner niet twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kunt in de schoolvakanties. In de praktijk betreft dit seizoensgebonden werk. In die gevallen kunt u een verzoek indienen voor extra verlof buiten de schoolvakanties.

Dit verlof:

Mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;

Verzoek indienen
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 6 weken tevoren aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. U heeft hiervoor ook een werkgeversverklaring nodig, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

2 | Gewichtige omstandigheden
Naast vakantieverlof kunt u in enkele gevallen ook verlof aanvragen buiten de schoolvakanties in enkele specifieke situaties, de gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

Het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
Verhuizing (ten hoogste 1 dag);
Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1dag).

Verzoek voor 10 dagen of minder
Een verzoek om extra verlof voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd.

Verzoek voor meer dan 10 dagen
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur/rector van de school bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hardenberg te worden ingediend.

N.B. Ongeoorloofd verzuim wordt vermeld aan de leerplichtambtenaar.

* verplichte velden