PBS/Kanjer

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

WERKEN AAN EEN VEILIG KLIMAAT: POSITIEVE GEDRAGSONDERSTEUNING DOOR MIDDEL VAN SCHOOL WIDE POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT (SWPBS)

Vier jaar geleden zijn we op De Rank gestart met een meer jarentraject om vanuit gedeelde waarden heldere verwachtingen voor gewenst gedrag in de klas en in de school te bevorderen. De methode die we hiervoor gebruiken heet voluit: Schoolwide Positive Behavior Support. De werknaam is PBS. PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

PBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden (alle schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, TSO en zorgpartijen), die preventief werkt en die haar aanpak baseert op basis van data. De scholen gebruiken data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen te kunnen volgen.

De kern van PBS in 6 pijlers

 1. PBS staat voor een schoolbrede aanpak.
 2. Positieve benadering waarbij preventie centraal staat.
 3. PBS-scholen bepalen hun basiswaarden, maken verwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch.
 4. De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen.
 5. Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten (zorg).
 6. PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem.

Onze waarden

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school werkt.

Uitgangspunten

 • Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
 • We hechten aan een duidelijke organisatiestructuur.
 • Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen.
 • Belonen van goed gedrag.
 • Communicatie met ouders

Meer informatie vindt u via de volgende link: www.swpbsnetwerk.nl

KANJERTRAINING

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Waarom de Kanjertraining? Kinderen verlangen naar een schoolgemeenschap, waar zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.

Meer informatie vindt u in de schoolgids en via volgende link: www.kanjertraining.nl